Szaktanfolyami vállalási feltételek

1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Vizsgaközpont Kft.
Címe: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 38. A. lház. 3. emelet 9.
Telefonszáma: 06-30/720-2286, e-mail: info@profivizsga.hu


2. CÉGFORMA: Korlátolt Felelősségű Társaság


3. HIVATALOS SZÁMOK:
Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-027354
Adószám: 27471940-2-06
Felnőtképzési nyilvántatási szám: B/2022/000699
Képzési engedély szám: KGHF/3684-5/2022-ITM 


4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI :
Név: Kajtár Norbert / Telefonszáma: 06-30/299-1086 / E-mail: info@profivizsga.hu


5. AZ ÜGYFÉLFOGADÓ:  6600 Szentes, Bocskai utca 8. / Tel: 30/720-2286

Az ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő 13:00-15:00
Kedd: 12:30-14:00
Szerdán: 12:30-14:00
Csütörtökön: 12:30-14:00
Pénteken: 12:30-14:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva


6. A TELEPHELYEK CÍME: -


7. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:
Gépkezelői szaktanfolyamainkra jelentkezni lehet az alábbi módokon :
Személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, e-mailen keresztül.


8. ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKAT:
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint igazolni szükséges a szakmai alkalmasságot.


9. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Tanfolyamra való felvétel feltétele:
-Betöltött 18. életév
-Orvosi alkalmasság
-Jelentkezési díj megfizetése a képzőszerv felé.

A Vizsgára bocsátás feltételei:
A jelentkező vizsgára bocsátható, amennyiben a jogszabályokban előírt képzési részeket igazoltan elvégezte, vagy azok alól felmentést kapott. A képzés és a vizsga díját a képző szerv irányába megfizette. Szakmai alkalmassági vélemény alapján alkalmas a gépkezelésre.


10. A Képzés tantárgyai: óraszámai
A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal:


ELMÉLETI OKTATÁS:
-Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket, 8 óra
-Általános üzemeltetési és technológiai ismereteket  8óra
-Szakirányú gépspecifikus ismereteket 8 óra

GYAKORLATI OKTATÁS:
a, gépkezelési gyakorlatot és (melléklet szerinti óraszámban)
b, munka- és balesetvédelmi ismereteket kell oktatni. 1 tanóra

A gépkezelői vizsga a 4. § (1) bekezdésében meghatározott ismeretek szintjének felmérését biztosító elméleti és gyakorlati vizsgafeladatból áll, amelynek keretében a vizsgázó a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint ad számot az általános és a gépcsoportra vonatkozó ismereteiről.


11. Megengedett Hiányzás, annak pótlásának módja: A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani.


12. A tanfolyamok és vizsgák díjai és ezeknek a megfizetésének módjai.:

Teljes képzés / 5 éven belüli gépkezelői jogosítvány / Szakirányú OKJ-s végzettség / Tantárgy / Óra / Elméleti képzés ára

✓                    / - / -                                     / ÁMVEÜV- Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek / 8 / 15.000 Ft

✓                   / - / -                                     / ÁÜTIV - Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek                   / 8 / 15.000 Ft

✓                  / ✓ / -                                     / Szakirányú gépspecifikus ismeretek                                                        / 8 / 30.000 Ft

✓                 / ✓ / ✓                                    / Munka és balesetvédelmi ismeretek                                          / 1 / 60.000 Ft 30.000 Ft

✓                / ✓ / ✓        / Gyakorlat az adott gépcsoporta / Lásd táblázat első oszlop / Összesen: 25+... / 120.000 Ft 90.000 Ft

További lehetőségek                                                                                                      További gépcsoportok / 60.000 Ft 40.000 Ft

                                                                                                                    5 éven belüli gépkezelői jogosítvány / 80.000 Ft 60.000 Ft

                                                                                                                                Szakirányú OKJ-s végzettség / 70.000 Ft 50.000 Ft

Egyéb díjak                                                                                                                                            Orvosi alkalmassági / 5.200 Ft

                                                                                                                                                                                      Fénykép / 1.000 Ft

                                                                                                                                                       Gépkezelői okmány csere / 10.000 Ft


A díjak megfizetésének módjai: A képzési és vizsgadíjakat készpénzben az ügyfélszolgálati irodán vagy átutalással lehet megfizetni a képző szerv részére. A feltüntetett áraktól kedvezőbb árakat a képző szerv akció keretében külön szerződésben meghatározhat.


13. FELMETÉSEK:
Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, mentesül az általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek, valamint az általános üzemeltetési és technológiai ismeretek oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy az előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.


14. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJÁT, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEIT:

A tanuló írásban kérheti szerződésének megszüntetését és áthelyezését másik képző szervhez. Az írásos kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül a képző szerv kiadja a teljesített oktatásokról szóló igazolást.

Szerződésbontás és tanulóáthelyezés esetén a tanuló köteles a képző szerv részére az igénybe vett kedvezményeket visszafizetni, valamint az áthelyezésig megtartott képzések időarányos részét a képző szerv részére megfizetni.


15. A PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJÁT, DÍJAIT:
Pótórák igénylésének módja: A pótórát a tanulónak írásban kell igényelnie. A pótórának külön díja van, melyet a kérelmező a képző szerv részére megfizet. A pótórák díját a 12. pont tartalmazza. A képző szerv a díjak megfizetését követően tartja meg a pótfoglalkozást.


16. GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY:
A vizsgázó a számára meghatározott valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítványt kap.

A gépkezelői jogosítvány kiadása, pótlása, cseréje, visszavonása és nyilvántartása a Kkt. szerinti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) feladata.


17. Oktatóink:
Tóth Gábor - gépkezelői elméleti és gyakorlati oktatás
Kajtár Norbert- gépkezelői elméleti és gyakorlati oktató
Justin Zsolt- gépkezelői elméleti és gyakorlati oktató


18. Oktatási helyszínek címei:
ELMÉLETI OKTATÁS: 6600 Szentes, Bocskai utca 8.
GYAKORLATI OKTATÁS: Békéscsaba, Szabó Dezső utca 34.
A képző szerv a fenti oktatási helyszíneken kívüli egyéb helyszíneken is jogosult képzéseket tartani.


19. Engedélyező hatóság, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége:
Engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 14.
E-mail: info@ekm.gov.hu

Felügyeletet ellátó hatóság:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 14.
E-mail: info@ekm.gov.hu


20. A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

Joga van a vizsgázónak:

a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

c) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve iskolavezetővel.

d) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.

e) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.


A vizsgázó kötelessége:

a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.

d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.

e) A munkavédelmi előírásokat betartani.

f) A megbeszélt gyakorlati és elméleti foglalkozásokon megjelenni.

g) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.


A tanfolyamról kizárás

a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

c) Valótlan adatokat közöl vagy fontos információkat eltitkol


21. EGYEBEK, pénzügyi feltételek.

1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.

2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!

3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát a tanulóval kötött szerződésben határozzuk meg, mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. (Beiskolázástól a képzést záró vizsgáig)

4. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.

5. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege legalább 30.000.- Ft.Szentes, 2023-01-01                                                                                                                                                          Kajtár Norbert Iskolavezető

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.